LA JUSTICE & RECHTEN

REFORME DE LA JUSTICE


Le centre d’intérêt doit changer, la victime doit être prioritaire avant l'Etat, les assurances et autres acteurs du monde judiciaire.


En cas de condamnation d'un coupable, l'Etat a le devoir de rembourser l'indemnité désignée par le tribunal aux victimes dans le mois suivant la décision s'il n'y a pas d'appel.


Ce sera la caisse d'aide aux victimes d'agressions qui payera et il incombera ensuite à l'Etat de récupérer les sommes versées par tous les moyens disponibles contre l’auteur des faits ou éventuellement de sa famille et héritiers directs.


Création d'un tribunal exceptionnel pour juger les politiques ayant trahi le pays sous toutes ses formes. Un numéro d'appel SOS, ainsi qu’une adresse mail, fonctionnera pour ceux qui sont témoins des turpitudes avec preuves à l'appui. Ceci sera suivi d’une enquête approfondie par une structure spécialement mise en place à cet effet.


Retrait définitif de l'immunité parlementaire et gouvernementale.


Les peines de prison seront effectives dans la totalité pour les cas les plus violents et les multirécidivistes. Il faudra vider les prisons des prisonniers qui ont la double nationalité, leurs peines seront faites dans leurs pays d’origine.


Quant à ceux qui n’ont pas de papiers, et ceux qui ne sont pas en ordre , ils seront renvoyés  immédiatement dans leurs pays d'origine. Dans les deux cas cités ci-dessus, la perte définitive de nationalité belge est irrévocable, ainsi que tout avantage social.


Les prisons seront réaffectées en deux bases bien précises, les prisons de haute sécurité, et les prisons de peine légère pour des faits non violents.


Arrêt total de construction de nouvelles prisons. ex: (la prison-village de Haaren).Coût …..milliard.
Plus de prescription dans les dossiers, la justice doit faire en sorte que les dossiers soient pris en charge dans une période raisonnable.


Dans les cas extrêmes pédophilie, attentats, tueurs en série, il faut envisager le retour de la peine de mort à débattre avec le référundum du citoyen.

HERVORMING VAN DE RECHTVAARDIGHEID


De focus moet veranderen, het slachtoffer moet voorrang krijgen voor de staat, de verzekering en andere sectoren van de justitiële wereld.


Bij een veroordeling heeft de staat de plicht om de door de rechtbank aangewezen schadevergoeding aan de slachtoffers binnen een maand na de beslissing terug te betalen, indien er geen beroep is ingesteld.


Het zal het steunfonds "slachtoffers" zijn dat zal betalen, en het is dan aan de staat om de bedragen terug te vorderen bij de dader, eventueel zijn familie en directe erfgenamen. Met alle middelen die hen ter beschikking staan.


Het creëren van een uitzonderlijke rechtbank om het wanbeleid van politici te berechten zal gecreëerd worden, en het opstarten van een oproepnummer, E-mail, ... voor de bevolking die getuigen is van wanbeleid.

 

Een nieuw gevormde afdeling zal aan de hand van bewijsmateriaal en onderzoek ervoor zorgen dat politici terecht zullen staan voor hun wanbeleid en of onwettige praktijken. Definitieve intrekking van de parlementaire en Overheid immuniteit zal mogelijk zijn.


Gevangenisstraffen zullen volledig effectief zijn voor de meest gewelddadige zaken en recidivisten.

 

Om onze overvolle gevangenissen te ledigen zullen de veroordeelde burgers met een dubbele nationaliteit hun straffen in hun land van herkomst moeten uit zitten.


Degenen die niet in orde zijn met hun papieren of de regels van integratie en inburgering niet volgen, zullen onmiddellijke terugkeren naar hun land van herkomst.

 

In de twee hierboven genoemde gevallen is het uiteindelijke verlies van de Belgische nationaliteit onherroepelijk, evenals eventuele sociale voordelen.


Gevangenissen zullen gecategoriseerd worden in twee specifieke categorieën, zwaarbeveiligde gevangenissen en lichtbeveiliging gevangenissen.


Totale stopzetting van de bouw van nieuwe gevangenissen. BV: (Gevangenis Haren).


De rechter moet ervoor zorgen dat zaken binnen een redelijke termijn worden behandeld.


In buitengewone gevallen van zware pedofilie, aanslagen, seriemoordenaars, moeten we de terugkeer van de doodstraf overwegen ...