LA MOBILITÉ / MOBILITEIT

LA MOBILITE.


La mobilité doit reprendre ses droits, retrait de tous les dos d'âne, plateaux, rétrécissements de voiries ronds point inutiles.


Élargir les grandes artères de la ville. Retrait immédiat du piétonnier à Bruxelles et des autres grandes villes.


Routes secondaires hors agglomération 100 km à l'heure maximum.


Autoroute, vitesse 140 km/heure variante en fonction des intempéries en plaçant des panneaux à LED intelligents.


Certaines portions d'autoroute n'auront pas de limitation de vitesse, comme en Allemagne, cela sera défini par un panneau de signalisation.


En ville, vitesse maximum 60 km/heure si pas de panneaux de limitation, aux écoles 30 km/heure (radar obligatoire).


Vitesse minimale pour les voitures et camionnettes de moins de 5 tonnes, 110 km/heure sur autoroute.


Pour les Camionnettes avec remorque (plus de 5 tonnes) et les camions, interdiction de dépassement sur autoroute, sauf dans certaines zones signalées d'un panneau d'autorisation de dépassement pour ce type de véhicules, 110 km/heure maximum.


Prime pour les entreprises de transport qui travaillent la nuit uniquement, ceci désengorgerait les routes en journée.


Nous n'utilisons que 50 % de nos autoroutes, pour les rentabiliser, il est important qu'il y ait un certain trafic qui roule de nuit.


Taxes de circulation belge supprimée ( voire la micro taxe).


 Vignette de circulation OBLIGATOIRE sur le territoire Belge pour les véhicules étrangers.


Le contrôle technique est obligatoire tous les 30.000 kilomètre pour tous les véhicules de plus de 4 ans.

Les véhicules à deux roues pas de contrôle technique.


Voitures et motos Ancêtres de plus de 25 ans contrôle technique tous les 10.000 km. 

Cependant, le propriétaire doit avoir une voiture (non-ancêtre) pour les déplacements de tous les jours.


Le Contrôle technique est obligatoire pour tous en cas d'accident ou de vente du véhicule.


 

MOBILITEIT.


Mobiliteit moet haar rechten terugwinnen, alle verkeersdrempels, trays intrekken, wegversmalling overbodig maken.

Verbreding van de belangrijkste verkeersaders van de stad. Onmiddellijke terugtrekking van de voetganger in Brussel en andere grote steden.

Secundaire wegen buiten de bebouwde kom maximaal 100 km per uur.

Snelweg, snelheid 140 km / uur, afhankelijk van het weer, door het plaatsen van intelligente led-panelen.

Bepaalde delen van de snelweg hebben geen maximumsnelheid, zoals in Duitsland dit wordt aangegeven met een verkeersbord.

In de stad, maximale snelheid 60 km / uur als er geen limietborden zijn, in scholen 30 km / uur (radar verplicht).

Minimumsnelheid voor auto's en bestelwagens onder de 5 ton, 110 km / uur op de snelweg.

Voor bestelwagens met aanhangwagens (meer dan 5 ton) en vrachtwagens is inhalen op snelwegen verboden, behalve in bepaalde gebieden die zijn gemarkeerd met een inhaalvergunning voor dit type voertuig, maximaal 110 km / uur.

Bonus voor transportbedrijven die alleen 's nachts werken, dit zou de wegen overdag ontstoppen.

We gebruiken slechts 50% van onze snelwegen om ze winstgevend te maken, het is belangrijk dat er 's nachts wat verkeer rijdt.

De Belgische wegenbelasting is afgeschaft (zie microbelasting).

VERPLICHTE verkeerssticker op Belgisch grondgebied voor buitenlandse voertuigen.

Technische controle is elke 30.000 km verplicht voor alle voertuigen ouder dan 4 jaar.

Tweewielige voertuigen zonder technische keuring.

Auto's en motoren Voorouders meer dan 25 jaar technische keuring elke 10.000 km.

De eigenaar moet echter wel een auto (niet-voorouder) hebben voor dagelijkse reizen.

Technische inspectie is voor iedereen verplicht bij een ongeval of bij verkoop van het voertuig.