POURVOIR D'ACHAT /AANKOOPVERMOGEN

LE POUVOIR D'ACHAT.


Le pouvoir d’achat est défini par la quantité de biens et services que l’on peut se procurer pour un revenu donné.


Si le prix des commodités (aliments, pétrole …) augmente, un phénomène qui s’appelle l'inflation sans que les salaires ne suivent en proportion baisse le pouvoir d’achat d’un ménage. 


C’est ce que craignent 4 Belges sur 10.


Il existe différents indicateurs permettant de mesurer l’évolution du pouvoir d’achat des ménages.

 

L’inflation peut donner une idée du niveau d’augmentation des prix. L’inflation se définit comme étant une augmentation globale et durable du niveau des prix suite à la perte de pouvoir d’achat d’une monnaie.


L’inflation est un phénomène persistant, qui fait augmenter les prix à cause des mécanismes macro-économiques mettant en relation l’interdépendance entre tous les facteurs économiques.


Une inflation faible ou négative traduit indirectement une augmentation du pouvoir d’achat des ménages. Toutefois, le gain de pouvoir d’achat n’est que temporaire.

 

Voilà une raison supplémentaire de quitter l'Union européenne, et de reprendre notre pays en main avec un changement radical de la politique actuelle.

 

Le fait de remettre le franc belge en circulation comme monnaie refuge, nous permettra dans un avenir plus ou moins proche de donner une stabilité dans le Pays, avec une politique complètement différente d'un gouvernement commun ayant pour tous, l'intérêt de la Nation.


En sortant de l'union européenne, la micro taxe est la solution, le pouvoir d'achat doublerait.

Une personne qui toucherait 3000,00 euro brut toucherait le même montant net.

KOOPKRACHT.

De koopkracht wordt bepaald door het aantal goederen en diensten dat voor een bepaald inkomen kan worden gekocht.


Als de prijs van voorzieningen (voedsel, olie ...) stijgt, dan treedt de inflatie op zonder dat de lonen de koopkracht van een huishouden in verhouding kunnen volgen.


Dat is waar 4 op de 10 Belgen bang voor zijn.


Er zijn verschillende indicatoren om de evolutie van de koopkracht van huishoudens te meten. Inflatie kan een idee geven van de hoogte van de prijsstijging. Inflatie wordt gedefiniëerd als een algemene en aanhoudende stijging van het prijsniveau als gevolg van het verlies van koopkracht van een munt.


Inflatie is een hardnekkig verschijnsel dat de prijzen opdrijft vanwege macro-economische mechanismen die de onderlinge afhankelijkheid tussen alle economische factoren met elkaar verbinden.


Een lage of negatieve inflatie weerspiegelt indirect een stijging van de koopkracht van huishoudens. De koopkrachtwinst is echter slechts tijdelijk.


Dit is het zoveelste reden om de Europese Unie te verlaten en de controle over ons land terug te winnen met een radicale verandering in het huidige beleid.

 

Door de Belgische frank weer in omloop te brengen als een veilige haven munt zullen wij in staat zijn om stabiliteit te geven aan het land, met een beleid dat totaal verschilt van een gemeenschappelijke regering in het belang van de natie voor iedereen.


De belastingen op basisbehoeften moeten verlaagd worden.

Bij het verlaten van de Europese Unie is de microbelasting de oplossing, de koopkracht zou verdubbelen.

Iemand die 3000,00 euro bruto zou ontvangen, zou hetzelfde nettobedrag ontvangen.